Caldes de Montbui: grups de defensa del territori.

Carerac Verd

Carerac Verd - Caldes de Montbui

El col·lectiu Carerac Verd es forma el 2018 per intentar aturar els abocaments il·legals a Caldes de Montbui. Hi participen veïns i també membres de l’antic Grup de Debat amb l’objectiu de defensar medio-ambientalment el paratge de Can Carerac, convertit des de fa 22 anys en un abocador de productes impropis de tota mena (runes, uralites, pneumàtics, productes químics, restes de forns metal·lúrgics, etc) per l’empresa “GDP Recycling”, anteriorment anomenada “Àrids Pérez”. L’any 2018 el grup requereix a l’Ajuntament que revisi l’expedient urbanístic de l’activitat de Carerac. L’Equip de Govern determina que no té ni llicència d’activitats ni del Pla Especial requerit pel Pla d’Ordenació Urbanística. Com a conseqüència l’alcalde Jordi Solé ordena el cessament de l’activitat fins que no legalitzi l’activitat i la precinta (14-6-2018). Quatre dies després el promotor trenca el precinte i reprèn els abocaments. L’activitat continua fins que un grup de veïns i membres del col·lectiu Carerac Verd impedeixen l’entrada de camions al recinte i aconsegueixen que l’alcalde Pineda torni a precintar l’activitat (20-9-2019).
Pocs dies després (3-10-2019) els veïns informen que els camions continuen els abocaments en un altre paratge, el Pla d’Aguilar, on antigament hi havia hagut una petita pedrera clausurada i que no disposa de cap permís. El grup ho denuncia a l’Ajuntament i finalment els abocaments al Pla d’Aguilar s’aturen.

Un temps després (17-1-2020) Carerac Verd informa l’Ajuntament que la mateixa empresa “GDP Recycling” està realitzant abocaments en Sòl No Urbanitzable contigu al poligon de la Borda al Pla de l’Arca, proper al torrent de les Arenes. L’Ajuntament ho investiga i l’alcalde Pineda informa que “s’ha iniciat un expedient sancionador” (25-2-2020). Aquest expedient caduca fins dues vegades, i al no obtenir resposta de l’Ajuntament el grup acudeix al Síndic de Greuges, que demana que s’obrnova i un nou expedient sancionador. Es torna a obrir i torna a caducar, tot i la nova intervenció del Síndic (24-11-2021).
Paral·lelament l’alcalde declara en el Ple d’Octubre de 2021 que “ja es van imposar expedients sancionadors anteriorment” i que “en realitat hi ha tres expedients”. Estudiant la situació el grup descobreix que la infracció és encara més greu del suposat, i que afecta a dues parcel·les contígües i que en una d’elles, propietat de Recam Làser, el 2017 s’havien realitzat obres de pavimentació, s’havia construit una nau. i s’havia elevat la cota entre 7 i 10 metres, tot en Sòl No Urbanitzable.
El col·lectiu Carerac Verd li reclama a l’Ajuntament que ha de complir la llei: s’ha de restaurar el Sòl No Urbanitzable a la seva situació anterior i s’han d’imposar les sancions corresponents a la gravetat de la infracció. No fer-ho així podria comportar responsabilitats penals per part de l’Equip de Govern.
La falta de resposta per part de l’Ajuntament sembla indicar una estratègia dilatòria: deixar passar el temps i deixar que tot prescrigui…

Davant la situació creada i vist que el Síndic de Greuges ja havia fet tres advertiments a l’Ajuntament sense resultat, el grup Carerac Verd amb l’ajut de l’ADENC, es posa en coneixement del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de la Generalitat (SPLU) i també a l’Oficina Anti-frau (OAF)
El col·lectiu Carerac Verd seguirà lluitant perquè es restauri tot el Sòl No Urbanitzable malmès, tant al paratge de Can Carerac, com al Pla d’Aguilar, com al paratge de l’Arca, contigu al polígon de la Borda.                       

(Trobareu més informació a cadascun dels apartats següents).

1) Abocaments a Can Carerac

Història (Carerac):

L’any 1997 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i ÀRIDS PÉREZ SL, signen un conveni, amb una vigència de dos anys, pel qual aquesta empresa pot extreure àrids d’una finca coneguda com a Carerac (o també Can Cararac), tot abonant a l’Ajuntament un “cànon” per metre cúbic extret. Es tractava d’un conveni clarament il·legal en el fons i en la forma perquè l’Ajuntament no té competències en matèria de mineria ni hi havia establert cap mena de tribut o ingrés municipal en aquest àmbit. També es dóna la circumstància que els terrenys als que es refereix el conveni eren propietat de l’esposa de l’aleshores Alcalde, Josep Maria Bonora. També cal destacar que el Regidor d’Urbanisme, Roc Lleixà, era i és concunyat de l’accionista majoritari d’ÀRIDS PÉREZ SL.

Paral·lelament la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va atorgar a la mateixa empresa llicència municipal provisional d’obres per donar cobertura jurídica a l’activitat que es desenvolupava. Cal dir que aquesta llicència era nul·la de ple dret atès que l’organisme competent per atorgar-la era la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. I a més, dues  persones que tenien el deure d’abstenció per parentiu, van votar-hi a favor a la Comissió de Govern que la va aprovar: l’alcalde Bonora i el Regidor d’Urbanisme Roc Lleixà.

Paral·lelament ÀRIDS PÉREZ, SL va sol·licitar autorització a la Direcció General d’Energia i Mines per fer en aquells terrenys una pedrera de granit. El 5 de novembre de 1997 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va informar-la desfavorablement als efectes urbanístics, malgrat que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb els parentius esmentats, l’havia informada favorablement.

Degut a aquest informe desfavorable ÀRIDS PÉREZ, SL va presentar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme un “Projecte per a la millora de la finca agrícola de Carerac”. El 25 de maig de 1999 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va atorgar l’autorització sol·licitada, i va establir que es transformaria la topografia dels terrenys, fent tres terrasses de grans dimensions i poc pendent per permetre la mecanització de l’activitat agrícola per fer-la rendible. Va determinar també que com que la millora de la finca agrícola comportava grans moviments de terres i un elevat cost econòmic, es permetia extreure sauló del subsòl per obtenir un rendiment econòmic compensatori. En la mateixa autorització es fixava que la durada prevista dels treballs seria de 8 anys i mig, o sigui fins a finals de 2007, i no fins a finals de 2019 com ha succeït a la realitat. Un cop acabada la “millora de la finca agrícola” havien de restar tres parcel·les de conreu de 69.063 m 2 , i uns talussos intermedis amb pendent inferior al 35% per permetre la revegetació. Res més lluny de la realitat. Hi ha una gran muntanya amb un talús immens, i plena de materials impropis de tota mena.

Mentrestant l’11 de juny de 1997 la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya va atorgar a ÀRIDS PÉREZ SL una autorització d’explotació d’aprofitament de recursos de granit descompost per a obra pública i construcció per un període de vigència de 15 anys. El granit extret havia de reposar-se amb terres netes, i no com s’ha fet: amb residus de la construcció, matèries tòxiques, plàstics, uralites i residus impropis de tota mena.

Malgrat que l’autorització concedida va finalitzar l’11 de juny de 2012, no és fins el 6 de febrer de 2013 que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial atorga una pròrroga per 10 anys, comptadors a partir de l’11 de juny de 2012. Vol dir això, que l’única autorització vigent de que disposa finalitza l’11 de juny de 2022. La pròpia autorització de la pròrroga ja especificava, que no excloïa la necessitat d’obtenir altres autoritzacions que, d’acord amb les lleis, fossin necessàries. És el cas de la llicència municipal que no ha existit en cap moment.

Després del canvi de govern municipal, l’alcaldessa Montserrat Domènech dita un Decret el 23 de juliol de 1999 que resol el tancament de l’activitat d’extracció d’àrids a la finca de Can Carerac perquè s’exercia sense llicència municipal. L’empresa ÀRIDS PÉREZ SL va interposar recurs contenciós administratiu que va ser desestimat, tant en primera instància com en apel·lació mitjançant sentència de 17 d’octubre de 2003 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Inexplicablement, malgrat la resolució municipal i les resolucions judicials que la validaven, la paralització de l’activitat no va ser mai executada. Contràriament va continuar desenvolupant la seva activitat fins l’any 2019.

Entre el 2013 i el 2016 l’Ajuntament de Caldes de Montbui obre diversos expedients sancionadors al promotor de l’activitat per abocament d’impropis. En un d’ells (2013), la inspecció municipal atura un abocament i el documenta extensament, i constata, mitjançant unes cales, que és una pràctica repetida. L’expedient és assumit per l’Agència de Residus de Catalunya i sorprenentment es resol sense sanció.

El 2018 l’Ajuntament de Caldes, a instància d’un grup de ciutadans, inicia una revisió de l’expedient urbanístic de l’activitat de Carerac, i determina que no disposa ni de llicència d’activitats ni tampoc del Pla Especial requerit pel POUM. I en un decret d’alcaldia de 5 de novembre de 2018 l’alcalde Jordi Solé ordena el cessament de l’activitat fins que no es legalitzi. L’empresa desobeeix el tancament i finalment el 14 de juny la policia municipal precinta l’activitat.

El 18 de juny de 2019 el promotor trenca el precinte i reinicia l’activitat diàriament, malgrat el precinte i que la policia local de Caldes de Montbui n’aixeca acta en dues ocasions.

Paral·lelament, el promotor presenta un recurs contenciós contra el decret d’alcaldia, amb la petició expressa de la suspensió del precinte però el jutjat acaba fallant en contra del recurs.

Només l’acció, el 20 de setembre de 2019, d’un nombre important de persones de Caldes de Montbui, impedint l’entrada de camions a la finca de Carerac i reclamant l’execució de l’ordre de tancament, ha fet que l’activitat estigui paralitzada fins el dia d’avui.

Cal remarcar que la pròrroga de l’autorització d’Energia i Mines caduca l’11 de juny de 2022. És d’esperar que l’alcalde Isidre Pineda vetllarà per l’estricte compliment de la legalitat ara que l’únic permís de què disposava està a punt de caducar. Així s’aconseguirà que l’abocador il·legal per fi cessi la seva activitat de manera definitiva.

Imatges i Vídeos (Carerac):

Abocaments de residus impropis de tota mena a la pedrera de Carerac. A més de material de construcció, s’observen residus  de color gris fosc o negre consistents en restes metal·lúrgiques del fons dels forns industrials.

(24-11-2019) Fotos de la caminada popular a Can Carerac per exigir la fi dels abocaments, i la restauració del bosc destruiït. Al final hi trobareu la foto d'una màquina de GDP destruint l'accés del camí la setmana anterior a la caminada.

(20-9-2019).- TV3 migdia informa que veïns de Caldes de Montbui juntament amb el grup Carerac Verd han fet de precintes humans i han aturat l’activitat d’abocaments que continuava activa a Carerac, després que l’Ajuntament l’aturés i la precintés per no disposar de llicència d’activitat municipal. S’han reunit amb l’alcade que els ha garantit que la tornarien a precintar i n’impedirien el funcionament.

(20-9-2019).- TV3 tarda informa que l’Ajuntament de Caldes de Montbui compleix el pacte al que ha arribat aquest matí amb els veïns que han aturat els abocaments a Carerac. Aquesta tarda la policia municipal ha tornat a precintar la instal·lació i ha aixecat una acta informativa que han donat en mà al propietari on se’l adverteix que tornar a trencar el precinte seria constitutiu de delicte.

Documents (Carerac):

1) Abocaments a Can Carerac

(30-10-2013).- Acta de la Policia Local on es documenta un abocament de residus impropis de tota mena (pots de pintura, plàstics, formigó, asfalt, etc. en un pou de 14 m de fondària a Can Carerac. Conté vuit fotografies a color  de ls’actuació realitzada per la Policia Local i dels residus trobats a la inspecció.

(5-5-2017).- Expedient sancionador greu incoat per l’alcalde Jordi Solé a GDP Recycling per abocament de fangs de drenatge que contenen bentonita, a partir a la denúncia d’un Agent Rural (pàgs 1 i 2). Conté un reportatge fotogràfic de l’abocament (pàgs. 21 i 22).

(2003-10-17).- Resolució ferma del TSJC desestimant el recurs interposat per “Àrids Pérez”, on declara que “el POUM prohibeix l’extracció d’àrids en sòl no urbanitzable d’ús agrícola” i per tant “l’Ajuntament de Caldes de Montbui està fent correctament denegant la llicència sol·licitada per extreure àrids a Can Cararac i paralitzant l’activitat”.

2) El camí tallat per GDP

(19-10-2019).- Instància presentada per un grup de veïns on denuncien que l’empresa GDP ha tallat un camí públic que anava des de Can Carerac fins a Can Camp i demanen que torni a ser obert al trànsit públic. Lamentablement l’Ajuntament ho va ignorar, aduint el regidor Mauri que “encara no tenim fet el cens delscamins públics”.

(19-10-2019).- Pàg. 2 de la mateixa instància corresponent a una ortofoto de l’any 2000. S’observa acolorit en groc el camí públic que ha estat tallat per l’empresa GDP. Sota, una ortofoto de l’any 2008 (pàg. 4) on s’observa el mateix camí també remarcat en color groc.

(19-10-2019) .-Foto del camí tallat (instància, pàg. 7).

(22-11-2019).- Dos dies abans de la caminada popular realitzada per Carerac Verd per reivindicar la fi dels abocaments i la reobertura del camí, una excavadora de l’empresa GDP Recycling enfondia la rasa.

3) Acte públic a les Cases dels Mestres

(22-11-2019).- Pancartes i cartell anunciant l’Acte Públic “Què passa a Can Carerac?”  i també la Caminada Popular del del diumenge següent.

(22-11-2019).- Fotografies de l’acte públic informatiu que va tenir lloc a les Cases dels Mestres divendres al vespre.

(22-11-2019).- Diapositives projectades a l’acte públic “Qùè passa a Can Carerac?” realitzat a les Cases dels Mestres.

Articles premsa (Carerac):

 • Can Carerac, el problema que s’enquista“. (El Calderí, 10-1-2019). En aquest article de quatre pàgines amb fotografies es repassa el darrer any de funcionament, amb els tancaments decretats per l’Ajuntament i els precintes trencats tres vegades per GDP. Els veïns exigeixen que l’Ajuntament actuï amb més fermesa: saltar-se un decret de tancament és un delicte penal, i davant d’això l’Ajuntament només ha imposat sancions administratives. No es pot seguir tolerant una activitat que a més d’il·legal pot ser perillosa donada la naturalesa desconeguda dels residus que s’hi aboquen. També descriu la mobilització del 20 de setembre per uns 25 veïns que van tallar el pas d’entrada als camions. L’Alcalde ha clausurat l’activitat per quarta vegada en un any.
 • Extracció d’àrids a Can Carerac, és hora de dir prou“. (El 9 NOU, 2-8-2019).
  Recull la història de l’activitat extractiva de Carerac, la qual amb una concessió de Mines per extreure granit s’ha convertit des de fa més de vint anys en un abocador de runes, plàstics, uralites i residus de tota mena. Tot i estar precintada per no disposar de Pla Especial ni de cap llicència municipal, l’empresa ha trencat el precinte repetidament. Demana que aquesta empresa deixi de tenir tracte de favor i que finalment l’Ajuntament presenti una querella criminal pel trencament del precinte.
 • L’Ajuntament precinta per quarta vegada l’extracció d’àrids a Can Carerac“. (Montbui, 27-9-2019).
 • L’Ajuntament va decretar el tancament de l’extracció d’àrids de Carerac el passat mes de juliol per no tenir llicència municipal. Des d’aleshores l’empresa ha desobeït quatre precintes i l’Ajuntament ja ha posat aquest fet en coneixement de l’autoritat judicial. Després de segellar l’accés a l’empresa per quarta vegada s’ha vist com els camions descarregaven en una altra explotació d’àrids de Caldes. (Pla d’Aguilar).
 • Confirmats els abocaments de terres negres a Can Cararac i rodalies“. (Montbui, 11-10-2019).
  S’ha constatat que l’abocament de terres negres de composició desconeguda que fins ara es dirigien a Carerac ara té lloc a l’antiga pedrera de Pla d’Aguilar. Sobre aquest tema la CUP ha declarat que “les multes coercitives que se l’hi han anat imposant probablement són insignificants al costat dels diners percebuts per l’activitat. Per això demana una actitud més ferma de l’Ajuntament. L’alcalde Pineda ha respost a la CUP que “si té indicis d’algun delicte el porti a la Policia i faci la corresponent denúncia”.
 • No ho sabíeu? L’Ajuntament tampoc?“. (El Calderí, 15-10-2019).
  Carerac Verd es pregunta com pot ser que l’Ajuntament sàpiga les irregularitats que s’han comès a Can Carerac i no actuï de manera contundent. Amb un permís de 1999 de “millora de finca agrícola” i de vuit anys i mig de durada “l’empresa farà tres terrasses de gran dimensió i poc pendent per permetre la mecanització de l’activitat agrícola”. I des d’aleshores tenim una muntanya artificial originada per l’abocament de residus impropis de tota mena.
 • L’extracció d’àrids de Can Carerac: Una altra perspectiva“. (El Calderí, 8-12-2019).
  A l’acte informatiu realitzat a les Cases dels Mestres davant de més de seixanta persones. Carerac Verd va informar que l’empresa GDP mai ha tingut llicència municipal, i ha incorregut en infraccions urbanístiques greus abocant residus d’origen i naturalesa desconeguts. A la caminada popular més de setanta persones van recórrer 5 km del perímetre de l’explotació observant en detall les agressions medioambientals comeses. I també van poder veure com l’empresa simula la restauració del territori plantant uns tristos pollancres damunt de muntanyes de runa i residus allà on hi havia hagut castanyers centenaris.
 • L’extracció d’àrids de Can Carerac en temps de confinament“. (Tot Caldes, 22-1-2021).
  Després del tancament de l’abocador de Carerac, del trencament dels precintes i de l’acció de Carerac Verd aturant una activitat que ja hauria d’estar aturada, hi ha hagut un llarg temps de silenci i d’aparent inactivitat. Carerac Verd va entrevistar-se amb el regidor Jordi Martin però aquest no va voler-se comprometre a informar-nos en el cas que GDP prengués alguna iniciativa que afectés a l’explotació. També va declarar desconèixer si GDP ha pagat les multes imposades i no va informar sobre el Projecte de Pla Especial d’Urbanisme per a Carerac que el 2020 l’empresa GDP ha presentat a l’Ajuntament.
 • Síndic de Greuges: un fort clatellot a l’Ajuntament de Caldes“. (Tot Caldes, 5-2-2021).
  Carerac Verd ha demanat reiteradament a l’Ajuntament informació sobre la situació legal de Carerac, Pla d’Aguilar i la Borda, de si GLP (abans Àrids Pérez) havia pagat l’impost ICO de construcció i obres i de si s’havien cobrat les sancions imposades. Davant de la falta de transparència de l’Ajuntament, Carerac Verd ha informat el Síndic de Greuges de la situació, que per dues vegades s’ha adreçat a l’Ajuntament recomanant-li fermament que aporti als ciutadans que la demanen la informació requerida.

2) Abocaments al Pla d'Aguilar

Localització de l’antiga pedrera de Pla d’Aguilar.- Està situada al peu del turó de Can Camp, justament darrera de la benzinera situada a la recta de la carretera que va de Caldes a Granollers.

(2-10-2019).- Al·legació presentada per Carerac Verd denunciant a l’Ajuntament abocaments a l’antiga pedrera de Can Aguilar, i demanant que en cas que s’incompleixi la llei es precinti l’activitat i s’adverteixi l’empresa de persecució penal per part de l’Ajuntament.

(2-10-2019).- Fotos situades a les pàgines 2 i 3 de l’alegació presentada per Carerac Verd. Tot i les declaracions de l’empresa que es tractaven de terres netes d’ús agrícola, s’observen abocaments impropis negres.

(2-10-2019).- TV3 informa que després de que l’Ajuntament de Caldes de Montbui precintés la pedrera de Carerac, ara els camions es dirigeixen cap a l’antiga pedrera de Pla d’Aguilar, que restava tancada des de fa molt de temps i que no disposa de cap permís d’extracció ni de cap llicència d’activitats. Els veïns i Carerac Verd demanen que l’Ajuntament també clausuri i precinti aquests abocaments il·legals.

(3-10-2019).- VOTV informa que la pedrera de Carerac segueix aturada des de que l’Ajuntament va tornar a precintar la instal·lació, però que els abocaments ara es podrien haver traslladat al Pla d’Aguilar (Caldes de Montbui), antiga pedrera clausurada sense cap permís ni llicència d’activitats.

 • Extracció d’àrids i abocaments de residus a Caldes. Ara, el Pla d’Aguilar”. (Montbui, 31-1-2020).
  Un flux continu de camions duen la seva desconeguda càrrega cap a l’antiga pedrera de Pla d’Aguilar, activa des de 1995 i sense la llicència municipal d’activitats. Carerac Verd ha presentat dues instàncies a l’Ajuntament demanant la seva clausura en cas que no tingui llicència i la imposició de les sancions corresponents. L’Ajuntament no ha respost, però en una reunió recent el regidor Jordi Martín va manifestar que desconeixia l’estat legal de l’explotació. Si és així es tracta d’una dessídia inacceptable.

3) Abocaments a tocar de la Borda

Història (la Borda):

BORDAGATE. Història de com un equip de govern municipal encobreix empresaris que malmeten el sòl no urbanitzable.

Era el mes de gener de 2020, quan Carerac Verd va denunciar a l’Ajuntament que l’empresa GDP RECYCLING PROCESS, SL estava abocant terres, a tocar del polígon industrial de la Borda. Feia tot just dos mesos que l’Ajuntament havia tancat l’activitat de GDP al paratge de Carerac, per la pressió popular, després de 22 anys de funcionament il·legal. Al mes de gener ja hi havia un bon gruix de terres abocades, per la qual cosa podem suposar que l’activitat de GDP es va traslladar de Carerac a la Borda sense solució de continuïtat.

Pel que es va veure després aquests abocaments de terres devien estar protegits i permesos per STURLESE I BUIXÓ, SL (propietària) i per RECAM LÀSER, SL (promotora).

L’equip de govern (ERC) no va demostrar massa diligència en aturar aquestes actuacions il·legals, i només la insistència de Carerac Verd va aconseguir que a finals de febrer s’iniciés el corresponent procediment de disciplina urbanística, per uns moviments de terres sense llicència, i no legalitzables en sòl no urbanitzable. Aquesta manca de diligència ha estat la tònica de tot el procediment.

Per empitjorar les coses, al cap de pocs dies es va decretar l’estat d’alarma i hi va haver diversos confinaments, i pel que es va comprovar després l’activitat il·legal no devia aturar-se a la vista dels canvis en la topografia dels terrenys. La cota del terreny havia augmentat uns deu metres.

Els procediments de disciplina urbanística han caducat dues vegades (de moment) perquè l’ajuntament ha estat “incapaç” de finalitzar-los en el termini legal de sis mesos. Carerac Verd ha recorregut al Síndic de Greuges (dues vegades) i a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAF) i al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de la Generalitat de Catalunya (SPLU) (aquests dos darrers amb l’ajut de l’ADENC). Tots tres organismes han deixat constància que l’Ajuntament no estava actuant amb la deguda diligència i actuava amb deixadesa de les seves potestats urbanístiques preceptives.

Els plecs de càrrecs dels procediments caducats establien que es tractava d’una infracció urbanística greu i valorava la possible multa en uns 111.000 euros (37.000 x 3 infractors). També ho fa el tercer procediment que l’Ajuntament s’ha vist obligat a iniciar, després de ser renyat per Síndic de Greuges, OAF i SPLU, malgrat que el propi Alcalde en sessió plenària havia afirmat que tot estava tancat, restaurat i pagada “la multa”. En les sessions del ple municipal de setembre i octubre de 2021 un grup municipal va preguntar què estava passant amb aquests procediments de disciplina urbanística protagonitzats per GDP.

S’ha d’agrair a l’Alcalde que en les seves respostes enganyoses al que se l’hi preguntava, va obrir la porta al coneixement públic d’altres infraccions produïdes a la finca contigua. Infraccions igualment en sòl no urbanitzable, sense llicència i no legalitzables, encara que potser la seva gravetat era major. Encara, però, es va trigar alguns mesos en aclarir realment el que estava passant. En aquest moment,d’abril de 2022, sabem que:

1. Hi ha en tràmit un procediment (el tercer) contra GDP, RECAM LÀSER i STURLESE I BUIXO, SL pels moviments de terres efectuats fa més de dos anys. Podem preveure una nova caducitat?

2. S’han tramitat cinc procediments de protecció de la legalitat urbanística per fets ocorreguts a la finca contigua a l’anterior, quatre dels quals han caducat per seguir la tònica habitual. Estranyament només figura com a responsable RECAM LASER, SL, quan és obligatori que promotor i constructor segueixin la mateixa sort. Els fets són construcció d’una nau, eliminació d’un camí públic, asfaltat, etc., qualificats com a infracció urbanística greu per no tenir llicència, no ser legalitzables i ser en sòl no urbanitzable.

El cinquè procediment ha estat tancat imposant a RECAM LASER, SL una sanció de 120.000 euros. Però generosament l’Ajuntament s’ha conformat amb cobrar només 30.000 euros. Per què? Doncs perquè afirma que l’empresa infractora ha restaurat la realitat física alterada per la infracció. Això és totalment fals perquè contradiu informes existents a l’expedient i contradiu el propi redactat de la resolució. A més hi ha imatges i vídeos que ho constaten.

Carerac Verd, amb l’ajuda de l’ADENC, ha ampliat la denúncia inicial a l’OAF i ha advertit a l’Ajuntament que hi pot haver un delicte urbanístic i un altre de prevaricació.

A hores d’ara, no sabem com acabaran aquestes agressions al territori.

Imatges i Vídeos (la Borda):

(7-2-2020).- VOTV informa d’abocaments en Sòl No Urbanitzable entre el polígon de la Borda i el torrent de les Arenes a Caldes de Montbui que podrien no tenir la preceptiva llicència municipal. L’empresa que realitza els abocaments és GDP Recycling, la mateixa que fins ara abocava a Carerac i a Pla d’Aguilar. El grup Carerac Verd demana que l’Ajuntament controli que no s’hi aboquin residus impropis i també de mana que les lleis i les ordenances municipals siguin aplicades per l’Ajuntament de manera igualitària per a tothom.

(8-10-2021).- Carerac Verd denuncia que l’Ajuntament ha deixat caducar per segona vegada l’expedient que sanciona amb una multa de 37.000 € a cadascuna de les 3 empreses que van fer abocaments il·legals al costat del polígon de la Borda de Caldes de Montbui, per una infracció urbanística greu: no disposar de llicència i tractar-se d’un Sòl No Urbanitzable. I contràriament al que va dir l’Alcalde en el Ple de setembre, l’Ajuntament no ha iniciat cap sanció perquè el mateix alcalde ha decretat la caducitat de l’expedient.

(23-12-2021).- En aquest vídeo realitzat per Carerac Verd es mostra com s’han produït abocaments il·legals en Sòl No Urbanitzable al costat del Polígon de la Borda de Caldes de Montbui entre 2017 i 2021. Carerac Verd ho va denunciar el 2020 i l’Ajuntament va obrir un expedient per presumpta infracció urbanística molt greu. Però l’ha deixat caducar per dues vegades (el 2020 i el 2021), tot i que el Síndic de Greuges, l’Oficina de Protecció de la Legalitat Urbanística i l’Oficina Antifrau  l’ha requerit a tramitar-lo.

(2-2-2022).- Vídeo realitzat per Carerac Verd on es denuncia que encara que l’alcalde Isidre Pineda va declarar al Ple Municipal de l’octubre de 2021 que els camps adjacents al Polígon de la Borda “tornen a ser uns camps” i que “han estat restaurats”, la filmació amb un dron permet comprovar que aquestes afirmacions no són pas certes.

Documents (la Borda):

(18-06-2009).- Mapa del Pla d’Ordenació Urbanística (text refós aprovat). Veiem en blau el Sòl Urbà corresponent al polígon industrial de la Borda. Els terrenys adjacents són Sòl No Urbà. La clau CR (en groc) indica la part de Sòl No Urbà corresponent a la Reserva del Quart Cinturó. És en aquesta zona on s’han produït els abocaments i les obres il·legals, a la parcel·la 124 i a la 76 (Veure el mapa de la dreta).

(13-3-2020).- Mapa de la pàg 7 del Decret d’Alcaldia on s’imposa una sanció de 37.583,80 € (veure el document a la fila inferior, marcat en groc). Conté una superposició de l’ortofoto amb el POUM i el parcel·lari cadastral. En color blanc veiem les dues parcel·les on s’han produït els abocaments il·legals. La parcel·la 76 està tocant  a l’empresa GDP Recycling (04). I la parcel·la 124, amb una nau, toca l’empresa Recam Làser (02).

1) Parcel·la 76, tocant a GDP Recycling

Ortofotos 2016-2017

Ortofotos 2018-2019

Ortofoto 2021 i alçada del marge superior a 1,5 m (dron)

(27-1-2020).- Justificant de la denúncia realitzada per Carerac Verd a l’Ajuntament exposant que s’estan realitzant moviments de terres en un terreny contigu a l’empresa “GDP Recycling” (parcel·la 76), també titular de l’explotació il·legal de Carerac. El grup sol·licita saber si disposen de llicència municipal i, en cas contrari, demanen que s’ordeni immediatament la seva paralització.

(13-3-2020).- Decret d’alcaldia on s’imposa una sanció de 37.583,80 € a cadascuna de les empreses següents: Recam Làser (promotora de l’obra), GDP Recycling (constructora) i Sturlese i Buixó S.L. (Propietària). en base a l’informe realitzat per l’inspector d’obres municipal on es detalla la infracció. Conté les fotografies realitzades per l’Agent Rural incloses a la seva acta. (parcel·la 76). Inclou el Plec de Càrrecs.

(13-3-2020).- Pàgina 3 del decret d’alcaldia de l’esquerra (marcat en groc) on l’inspector d’obres municipal adjunta fotografies (realitzades per l’Agent Rural) dels abocaments realitzats en Sòl No Urbanitzable a la parcel·la 76 per l’empresa GDP Recycling, la mateixa que explota la pedrera de Can Carerac sense llicència municipal. L’inspector declara que és una infracció greu i no legalitzable.

(29-1-2021).- Document on es qualifiquen les obres realitzades per GDP Recycling en SNU (parcel·la 76) com “no legalitzables” i de “possible infracció greu“. Però tot i així l’alcalde Isidre Pineda declara la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística, per haver transcorregut el termini màxim de sis mesos sense haver dictat cap resolució.

(9-9-2021).- Sorprenent edicte de l’alcalde referent a la infracció greu a la parcel·la 76. Ara contradiu l’informe anterior del tècnic municipal i delara que no és infracció greu sinó una “millora de finca agrícola” amb variació de cota inferior a 1,5 m. Diu que el camp de conreu s’ha restaurat i declara la caducitat de l’expedient per segona vegada.

(24-11-2021).- Notificació del Síndic a l’Alcalde Pineda recordant-li que les infraccions urbanístiques s’han de sancionar tal i com indiqui la llei així com exigir la restauració del territori. I que havent deixat caducar l’expedient ha de tramitar un segon expedient sancionador i actuar amb celeritat per evitar que torni a caducar.

(23-12-2021).- Resposta de l’Alcalde Pineda al Síndic de Greuges. Només li dedica 6 línies, per dir que el sòl torna a ser agrícola “com es dedueix de les imatges que adjuntem”. I les imatges corresponen a un dia de boira baixa a la Borda…

(23-12-2021).- Imatges utilitzades per l’alcalde Pineda per afirmar que “el sòl torna a ser agrícola” en la resposta al Síndic de Greuges.

Boira baixa a la Borda…!

(3-5-2022)- Contundent resposta del Síndic: que els terrenys estiguin coberts d’herba no significa que tornin a ser agrícoles. I si hi ha indicis d’il·legalitat cal iniciar un nou expedient sancionador, i en cas contrari cal arxivar les denúncies perquè els denunciants puguin exercir l’acció pública. I tot amb celeritat.

2) Parcel·la 124, tocant a Recam Làser

(19-10-2020).-Denúncia enviada per el Departament de Territori de la Generalitat a l’Ajuntament de Caldes en base a una inspecció de l’Agència Catalana de l’Aigua comunicant una possible infracció urbanística a la parcel·la 124, tocant a Recam Làser. Informa que si en 20 dies l’Ajuntament no intervé, ho farà el propi Departament de Territori, donat que “ens trobem davant de presumptes infraccions greus o molt greus”.

(19-10-2020).- Pàgina 5 del document de l’esquerra. S’observen fotografies de la superfície aplanada i de la construcció d’una nau provisional, tot en Sòl No Urbà.

Les fotografies van ser preses per un agent inspector de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i formen part de la denúncia enviada per el Departament de Terrirtori i Sostenibilitat de la Generalitat (document de l’esquerra).

(2016-2017)).- Dues ortofotos  del mapa de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya.

Mostren la parcel·la 124 (adjacent a Recam Làser) vista des de satèl·lit els anys 2016 i 2017.

S’observa com el 2016 la parcel·la era un terreny agrícola i en canvi el 2017 s’ha edificat en Sòl No Urbà una nau i s’ha pavimentat la superfície de la parcel·la 124, adjacent a la fàbrica de Recam Làser.

(4-4-2022).- Al·legació exposant que s’han efectuat edificacions i/o construccions que podrien ser constitutives d’un presumpte delicte i sol·licitant que l’Ajuntament interposi denúncia al ministeri fiscal o al TSJC., amb el registre d’entrada de 7 al·legacions.
L’Ajuntament no ha respost.

(Continuarà…)

(Continuarà…)

3) Acte públic al Centre: "Què passa a la Borda?"

(22-3-2022).- Cartell de l’acte informatiu “Què passa a la Borda?” realitzat a l’Ateneu del Centre Democràtic.

(22-3-2022).- Document amb les 32 diapositives projectades a l’acte públic “Què passa a la Borda?”

(19-2-21).- Documentació impresa lliurada als assistents de l’acte “Què passa a la Borda?”

(22-3-2022).- VOTV informa de l’acte públic “Què passa a la Borda?” a l’Ateneu Centre Democràtic de Caldes de Montbui on Carerac Verd ha informat sobre la situació creada per abocaments en SNU situats entre el polígon de la Borda i el Torrent de les Arenes. Els terrenys tenen la classificació de Sòl Agrícola, però després dels abocaments la cota ha augmentat uns 10 metres, quedant a nivell del terreny industrial.  S’ha perdut un camí i s’ha pavimentat part de la superfície i s’hi van realitzar diverses construccions. Això pot constituir un delicte urbanístic, i pot haver-hi també un possible delicte de prevaricació en la reducció de la multa a les empreses de 150.000 € a 30.000 €, sense haver-se produït la restauració dels terrenys. Carerac Verd traslladarà la informació sobre aquests possibles delictes a l’Ajuntament perquè els pugui traslladar a instàncies superiors.

(22-3-2022).- Retransmissió en streaming  de l’acte públic “Què passa a la Borda?” feta des d’Instagram al Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. Membres del grup expliquen: 1) Per què estem lluitant contra abocaments a terrenys propers a la Borda? 2) Crònica del fets esdevinguts i falta de respostes de l’Ajuntament. 3) Què pot fer ara Carerac Verd per aconseguir restituir els camps agrícoles ocupats per els abocaments? Proposta del grup. 4) Precs i preguntes.

Articles premsa (la Borda):

 • Incapacitat o complicitats“. (Tot Caldes, 28-2-2020).
  Carerac Verd fa públic que entre el 17 de gener i el 28 de febrer ha presentat 6 instàncies a l’Ajuntament comunicant els abocaments produits a la Borda durant aquests 15 dies, documentant-los amb imatges i demanant si tenien o no llicència municipal. Tota aquesta informació s’ha fet pública a les xarxes. Però l’Equip de Govern no ha respost cap d’aquestes instàncies. I mentrestant els abocaments segueixen produint-se.
 • Carerac, pla d’Aguilar, la Borda: Incapacitat, complicitats, difamadors i omertà?”. (Montbui, 28-2-2020).
 • Carerac Verd denuncia que, després de l’ordre de tancament de l’Ajuntament a l’abocador de Can Carerac per no disposar de llicència, l’empresa al cap de 15 dies ha tallat el precinte i continua l’activitat. I mentrestant els camions van a parar al Pla d’Aguilar, on també aboquen residus impropis sense llicència. I 6 mesos després de què Carerac Verd presentés les instàncies, el regidor d’Urbanisme declara que “estan estudiant les instàncies”. I el darrer capítol és que al torrent tocant a la Borda també s’estan efectuant abocaments sense llicència. “TOT S’HA ANAT CLAUSURANT”.- Al ple d’ahir dijous el regidor d’Urbanisme Jordi Martín va explicar que s’ha iniciat el procés de tancament i sancions als abocaments de la Borda. El regidor de la CUP Ferran Gay va dir que la zona “és agrícola i ramadera i té protecció especial”.
 • Carerac Verd denuncia un nou punt d’abocaments d’àrids a la Borda“. (Tot Caldes, 6-3-2020).
  L’article informa de la roda de premsa realitzada per Carerac Verd al Centre Democràtic i Progressista, per explicar els nous abocaments en SNU entre la Borda i el torrent de les Arenes. També van informar que els impostos ICO no abonats per l’empresa GDP durant aquests darrers 4 anys (i per tant no prescrits) sumen 14.000€ que l’Ajuntament ha deixat de cobrar. I si es compten tots els ICO (Impostos de Construcció i Obres) dels darrers 22 anys la suma seria d’uns 40.000€ no cobrats a “‘Arids Pérez” i “GDP”, que a més han estat treballant il·legalment sense cap llicència municipal.
 • Carerac Verd reclama a l’Ajuntament que obri un nou expedient de sanció pels abocaments a la Borda“. (Ràdio Caldes, 3-2-2021).- El 12 de novembre del passat 2020 va caducar el termini per resoldre l’expedient que l’Ajuntament havia obert per abocaments il·legals a la Borda, arran de la denúncia de Carerac Verd. En aquest expedient caducat es declarava la infracció “greu” i es proposava una sanció de 37.000€ per cada part implicada (empresa GDP Recycling, propietari Sturlese i Buixó S.L. i promotor de les obres Recam Làser S.L.). Carerac Verd ha intentat repetidament conèixer l’estat de l’expedient, però l’Ajuntament no els ho ha permès. Per això aquest col·lectiu ha presentat una queixa al Síndic de Greuges, atès que encara que caduqui l’expedient no caduca la infracció. El Síndic ja s’ha adreçat a l’Ajuntament requerint informació. I al rebre una resposta insuficient, ha fet un segon requeriment.

   

 • Un equip de govern incapaç de resoldre la sanció per abocament il·legal de terres“. (Montbui, 8-10-2021).
 • Per segona vegada en menys d’un any l’Alcalde Pineda ha decretat la caducitat i l’arxiu de l’expedient sancionador de 111.000 € imposat pel Ple. a pagar entre 3 empreses de la Borda (GDP, Sturlese i Recam Làser) per abocaments il·legals, a més de l’obligació de restaurar els terrenys al seu estat anterior. Queda en entredit la defensa dels ingressos públics municipals i el principi d’igualtat dels calderins. A més, si l’expedient està caducat no es pot imposar cap sanció i per tant és impossible que es pugui pagar cap multa, cosa que va afirmar l’Alcalde en la darrera sessió del Ple.
 • La plataforma ‘Carerac Verd’, de Caldes, denuncia que l’Ajuntament ha deixat caducar l’expedient per abocaments il·legals de terres“. (El 9 Nou, 12-10-2021).
  El 9 NOU es fa ressò d’un comunicat emès per la plataforma Carerac Verd denunciant que per segona vegada en un any l’Ajuntament ha decretat la caducitat i l’arxiu de l’expedient sancionador per pressumpta infracció urbanística per abocaments il·legals de terres en sòl no urbanitzable. Això significa deixar sense efecte una sanció de 37.000 € a cadascuna de les empreses GDP Recycling Process S.L., Sturlese i Buixò S.L. i Recam Làser S.L., quedant en entredit principis com la igualtat dels calderins i la defensa dels ingressos públics municipals.
 • Carerac: Expedients sense solució“. (Montbui, 3-12-2021). (Acompanyat de l’escrit del Síndic de Greuges).
  Article de la redacció del 9 Nou informant que per segona vegada l’Ajuntament ha deixat caducar l’expedient sancionador per pressumptes irregularitats urbanístiques a 3 empreses de la Borda, per un total de 111.000 €, amb requeriment de la restauració dels terrenys. Durant l’any passat es va tramitar el primer expedient, que l’alcalde va declarar caducat per decret el 21 de gener d’aquest any. I el 2 de febrer es va incoar un nou expedient, el qual ha estat aturat un mínim de quatre mesos sense cap actuació administrativa, fins que ara ha tornat a caducar.
  La plataforma Carerac Verd va enviar prèviament als mitjans de comunicació l’escrit del Síndic de Greuges adreçat a l’Ajuntament requerint l’inici d’un nou expedient, la seva tramitació amb celeritat i la comunicació de les actuacions realitzades per complir aquest requeriment.
 • Sr. Pineda. Una situació vergonyant“. (Tot Caldes, 10-12-2021).
  Article redactat pel grup Carerac Verd on detalla la intervenció del Síndic de Greuges arran dels expedients que l’Alcalde Pineda ha decretat com a caducats després de no haver pres cap resolució.
 • El Síndic de Greuges ha dit prou. Els governants cal que donin exemple complint les lleis de què ens hem dotat. Celeritat en les decisions i imparcialitat en l’actuació política. Carerac Verd ha tornat a reclamar formalment que l’Ajuntament obri un tercer expedient per evitar que els fets prescriguin, i declaren que “no resolent l’expedient l’Alcalde Pineda no tracta els ciutadans de Caldes en peu d’igualtat”.
 • Sr. Alcalde Pineda: La confusió no amaga les mentides“. (El Calderí, 9-11-2021). Article de Carerac Verd denunciant la maniobra de confusió de l’equip de govern, amb el seu alcalde Pineda al capdavant, per amagar la seva actuació respecte a la suposada infracció urbanística greu en uns terrenys no urbanitzables a tocar del polígon de la Borda. Decretant la caducitat i arxiu de l’expedient per segona vegada deixen de tenir efecte la sanció de 111.000 € a pagar entre tres empreses i també el requeriment de restaurar els terrenys al seu estat anterior. Després de l’actuació del Síndic de Greuges a petició de Carerac Verd, l’alcalde va declarar en el Ple que s’havien imposat i pagat multes. Era mentida. Finalment l’Ajuntament ha divulgat una nota on només diuen mitges veritats, i on no es reconeixen les afirmacion falses de l’alcalde al Ple.
 • La mentida s’instal·la entre els governants. Ara el Regidor Jordi Martín“. (Montbui, 2-2-2022).
  Article de Carerac Verd on es denuncien les falsedats i vaguetats declarades al Ple pel regidor d’urbanisme Jordi Martin, que va declarar que “els terrenys tornen a estar en el seu estat inicial”, cosa radicalment false tal i com demostra el vídeo amb dron realitzat per CareracVerd i penjat a Internet (l’article mostra un codi QE per visionar-lo). A més el regidor confon dos expedients diferents a dues parcel·les diferents en sòl no urbanitzable (també hi ha un codi QR per poder veure els abocaments a les dues parcel·les). Primer va ser l’alcalde Pineda, donant informacions errònies al Ple, i ara s’hi afegeix el tinent d’alcalde Sr. Martin. Fins quan us penseu que la impunitat durarà?
 • Carerac Verd insisteix en pressumptes delictes urbanístics a la Borda”. (El Calderí, 1-4-2022).
  Article del Calderí informant del contingut de l’acte públic realitzat per Carerac Verd al Centre Democràtic, on aquest col·lectiu va exposar de manera cronològica les actuacions pressumptament irregulars (abocaments i construcció d’una nau provisional) que fan pensar en l’existència d’un possible delicte urbanístic. Carerac Verd demana a l’alcalde que denunciï aquest fets que van tenir lloc a partir del 2018. La plataforma ha anat a totes les instàncies no coercitives, com ara el Síndic de Greuges, però sembla que no afecten gaire l’alcalde, que recentment va declarar: “Si creu que hi ha alguna cosa il·legal ha d’anar a la Fiscalia”.
 • Carerac Verd denuncia irregularitats a la Borda“. (El 9 NOU, 8-4-2022).
  Article del 9 NOU informant de l’acte públic realitzat al Centre per la plataforma Carerac Verd. Segons aquest grup, uns terrenys que inicialment havien format part de la reserva pel Quart Cinturó, el 2010 es van alliberar i van passar a ser sòl no urbanitzable. Quatre anys després el Ple, per unanimitat, va requalificar-los a sòl urbanitzable industrial, i van tenir lloc canvis en la propietat d’alguns terrenys, Però poc després la Generalitat, enlloc d’aprovar-ho, va tombar la requalificació. En una parcel·la l’Ajuntament ha decidit rebaixar la multa de 150.000 euros a 30.000 euros, justificant la rebaixa perquè “els terrenys han estat restaurats”. Des de Carerac Verd apunten a un possible delicte de prevaricació, perquè la realitat física segueix alterada: el terreny s’ha elevat uns 10 m a conseqüència de l’abocament. A més s’hi va construir una nau provisional en sòl no urbanitzable i es va asfaltar la superfície. El fet que s’hagin eliminat no eximiria de la possible responsabilitat penal, només constituiria una circumstància atenuant.
 • Abocaments i construccions il·legals a la Borda. De cap a pressumptes delictes urbanístics i altres“. (Tot Caldes, 22-4-2022).
  Article de Carerac Verd explicant que després dels abocaments i construccions en sòl no urbanitzable a tocar de la Borda, el col·lectiu va denunciar aquests fets a l’Ajuntament. Però després de dos anys de demores en els expedients sancionadors els expedients van caducar. L’alcalde Pineda i el regidor Martin van donar informacions falses al Ple i van intentar confondre o enganyar la població. Davant l’obscura actuació de l’Ajuntament, el grup Carerac Verd conjuntament amb l’ADENC va presentar denúncies al Síndic de Greuges, al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística i a l’Oficina Antifrau. Aquests organismes han reconegut possibles irregularitats en les tramitacions dels expedients i han reclamat amb urgència a l’Ajuntament una agilització dels processos, tràmits i decisions com a garant de la legalitat urbanística al municipi.
  En un acte informatiu al Centre Democràtic, el grup va informar detalladament de cada cas i va exposar que l’Ajuntament tenia l’obligació d’haver denunciat a la Fiscalia les construccions efectuades en sòl no urbanitzable.
 • Carerac Verd demana a l’alcalde que denunciï els pressumptes fets delicitius“. (Tot Caldes, 22-4-2022).
  Després d’haver realitzat un acte informatiu fa dues setmanes, la plataforma Carerac Verd ha comunicat en una roda de premsa que aquest dilluns havien presentat una instància exposant que la construcció d’una nau en sòl no urbanitzable és un delicte i que el fet d’haver desmuntat la nau només és un atenuant. Per tant l’Ajuntament tenia l’obligació d’haver-ho denunciat a la Fiscalia. D’altra banda en el mateix escrit es posa de manifest la permissivitat de l’alcaldia amb l’empresa infractora a la qual se li rebaixa la sanció en un 80% (de 150.000 a 30.000 euros) per haver restaurat el terreny suposadament. Però el mateix decret admet que, si bé s’ha desmuntat la nau i s’ha retirat l’asfalt, no s’ha restablert el terreny a la seva condició inicial. Per tant una rebaixa tan generosa crea una desigualtat inadmissible respecte la resta de la ciutadania, i podria ser tipificada com a prevaricació.
 • El Síndic de Greuges desemmascara novament les mentides de l’Alcalde Sr. Pineda“. (Montbui, 20-5-2022).
  Declara que “no ha actuat amb la diligència que us vaig demanar” el 24-11 quan va intervenir en saber que l’expedient per infracció greu per abocaments en sòl no urbanitzable havia caducat per segona vegada. També afegeix que el fet que les fotografies enviades per l’Ajuntament “els abocaments il·legals i els moviments de terres sense llicència han estat coberts d’herbes pel transcurs del temps no demostra que els camps han estat restaurats a la seva cota inicial”. El Síndic acaba demanant a l’Alcalde que “ordeni la reposició del terreny al seu estat topogràfic inicial”. Seguirà l’Alcalde intentant enganyar al Ple Municipal, al Síndic de Greuges, a l’Oficina Antifrau, a Carerac Verd i als calderins en general? O potser tot el seu objectiu és deixar caducar les multes millonàries per tercera vegada?

Plana en construccióPodeu col·laborar-hi aportant fotografies, documents, àudios, vídeos, proposant modificacions al text, descobrint algun error …
Aquest espai web és obert i estarem encantats d’incorporar-hi tota la informació sobre aquestes lluites que  vulgueu aportar-hi.

Poseu-vos en contacte amb

administrador@grupdedebat.cat